Pravila i uslovi korišćenja Datum poslednje izmene 01.09.2012.Član 1. Uvod Internet portal www.superponuda.com u vlasništvu je preduzeća za marketing i Internet usluge MINET d.o.o. (u daljem tekstu: Portal SuperPonuda). Portal SuperPonuda svojim posetiocima i korisnicima omogućava besplatno mesto na Internetu za kupovinu, razmenu i prodaju na kojem kupci i prodavci ulaze samostalno u međusobne dogovore i zaključivanju sporazuma. Upotreba stranica superponuda.com ne čini Portal SuperPonuda odgovornim za prodaju, zamenu ili kupovinu, niti je Portal SuperPonuda deo pomenutih procesa. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa kupca i prodavca rešavaju se isključivo između kupca i prodavca i Portal SuperPonuda kao prenosilac oglasne poruke, nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa. Zbog toga se Korisnici portala SuperPonuda pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine. Član 2. Registracija Za korišćenje usluga portala SuperPonuda potrebno je da se korisnik registruje. Korisnik se obavezuje da će uneti istinite, potpune i važeće informacija potrebne za registraciju. Prilikom registracije korisnik unosom korisničkog imena i lozinku kreira svoj korisnički nalog i dužan je čuvati podatke o istom. Registrovani korisnik (u daljem tekstu: Oglašivač) je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem njegovog korisničkog naloga. Svaki Oglašivač svojom registracijom prihvata upotrebu, obradu i javno prikazivanje unetih podataka i oni će biti korišćeni samo u svrhu spajanja Oglašivača i posetilaca. Većina traženih podataka neće biti dostupni drugim korisnicima, i isti se prikupljaju samo radi zakonskih obaveza i interne identifikacije Oglašivača. Prilikom registracija možete saznati koji podaci nisu javno dostupni. Portal SuperPonuda čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka Oglašivača upotrebom viših sigurnosnih tehnika i uređaja. Pored pomenutih sigurnosnih tehnika i uređaja, kriptuju se svi važniji podaci kao što je lozinka, JMBG, broj lične karte i sl. i na taj način dodatno obezbeđujemo da Vaši tajni podaci ostanu tajni čak i u slučaju da dospeju u pogrešne ruke putem hakerskih napada ili na drugi način. Ipak, portal SuperPonuda i pored svih sigurnosnih mera ne može garantovati da treća lica bez znanja ili odobrenja portala SuperPonuda neće doći do tih informacija. Oglašivač može biti fizičko ili pravno lice. Oglašivač može imati i koristiti samo jedan registrovani korisnički nalog. Portal SuperPonuda zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja. Član 3. Oglašavanje Registracijom naloga Oglašivač je saglasan i pristaje da se njegovo poslovno ime i sedište, odnosno ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte i mesto izdavanja lične karte a, po potrebi i ostali padaci koje ste uneli prilikom registracije korisničkog naloga iskoriste za popunjavanje i štampanje Deklaracije o oglašavanju, dokument koji je obavezan za postavljanje oglasne poruke (u daljem tekstu: Ponude) na Portalu SuperPonuda, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Po članu 11. Zakona o oglašavanju, Oglašivač je dužan da licu koje objavljuje oglasnu poruku, uz oglasnu poruku u kojima se oglašavaju delatnosti za koje je propisana obavezna registracija ili pribavljanje dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, može biti objavljena samo ako je prethodno dostavljen obrazac deklaracije, uredno popunjen, potpisan i overen pečatom kada je Oglašivač pravno lice. Uz deklaraciju koja glasi na ime fizičkog lica, potrebna je i kopija lične karte. Na Portalu SuperPonuda obavezu dostavljanja Deklaracije o oglašavanju imaju sva pravna lica/preduzetnici i fizička lica koja postavljaju svoje ponude sa sledećim sadržajem: posao, lični i poslovni kontakti. Deklaracija o oglašavanju za Ponude na Portalu SuperPonuda važi za neograničen broj objavljivanja Ponuda u trajanju od najviše 12 meseci. Oglašivač je dužan da sve promene svojih ličnih podataka pre postavljanja Ponude ažurira i da dostavi novu Deklaraciju. Deklaraciju za oglašavanje možete preuzeti ovde. Portal SuperPonuda ne odgovara za tačnost podataka koje su prilikom registracije naloga unela druga lica (Oglašivači), kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka. Oglašivač može postavljati Ponude u maksimalnom trajanju od 30 dana. Broj Ponuda koje Oglašivač može postaviti zavisi od predmeta ponude i kreće se od 3 ponude do neograničenog broja. Maksimalno tri ponude možete postaviti u kategorijama vozila, nekretnine i mobilni telefoni dok za sve ostale kategorije možete postaviti neograničen broj Ponuda. Član 4. Sadržaj ponuda U zavisnosti od vrste ponude, ista može da sadrži objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, video snimke i druge materijale (u daljem tekstu: Sadržaj). Oglašivač je isključivo odgovoran za Sadržaj ponuda što uključuje odgovornost za istinitost, tačnost, potpunost, kvalitet, sigurnost i legalnost sadržaja ponude, odgovornost za povredu autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba i za sve obaveze koje proizilaze iz Sadržaja ponude. Isključena je bilo kakva odgovornost portala SuperPonuda za Sadržaj ponuda kao i za eventualne štete koje nastanu po tom osnovu. U slučaju da smatrate da neki sadržaj povređuje autorska prava, autentičnost ili Vaša prava, da ste žrtva prevare i obmane, možete ga prijaviti preko predviđenih formulara i u slučajevima kada je prijava tačna, Portal SuperPonuda će u najkraćem mogućem roku obrisati prijavljeni Sadržaj i obezbediti podatke o autoru Sadržaja (osnovne podatke i IP adresu sa koje je sadržaj postavljen) ovlašćenim službenim licima.

● Sadržaj ne sme, neposredno ili posredno, da podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje kože, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

● Sadržaj ne sme da sadrži elemente kojima se otvoreno ili prikriveno preti, izaziva, podržava, odnosno potpomaže nasilje ili neopravdan strah ili kojima se vrši obraćanje primaocima poruke sa stanovišta autoriteta podređenima, maloletnim licima, ekonomski ili na drugi način zavisnim licima.

● Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje Sadržaja koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni.

● Nedopušteni su sadržaji koji sadrže lične podatke drugih osoba bez njihovog izričitog odobrenja.

● Oglašivač se obavezuje da neće objavljivati ponude koje su u suprotnosti sa zakonom, propisima i Ustavom Republike Srbije.

● Oglašivač se posebno obavezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

● Sadržaj mora biti napisan na srpskom jeziku uz poštovanje kulture izražavanja.

● Sadržaj ne sme biti napisan VELIKIM slovima.

● Jedna ponuda sme da sadrži samo jedan jedan predmet prodaje i/ili zamene, osim ako predmet ponude ne predstavlja komplet.

● Slike u ponudi moraju biti slike predmeta ponude. Prilikom postavljanja ponude Oglašivač je obavezan da tačno odredi poreklo slika (lično fotografisano ili slika sa Interneta). Nije dopušteno da se za slike postavljaju baneri, logo-e i slično, što ne predstavlja predmet Ponude. Na svim slikama biće dodat copyright Portala SuperPonuda prilikom postavljanja.

● Ponuda se mora kreirati u primerenu rubriku (kategoriju). Nije dopušteno da se jedan predmet ponude postavi u dve ili više rubrika.

● Zabranjeno je ponoviti više puta identičnu ili sličnu ponudu (oglašavanje istog predmeta ponude pod izmenjenim uslovima).

● Ponuda ne sme da sadrži ukradenu ili ilegalnu robu.

● Ponuda ne sme da sadrži potražnju.

● Zabranjeno je direktno ili indirektno promovisanje firmi

● Zabranjeno je unošenje kontakt podataka u poljima koja nisu za to namenjena

● nije dozvoljena Ponuda koja garantuju zaradu ili uštedu (finansijske piramide)

● nije dozvoljena Ponuda za nagradne igre i igre na sreću

● nije dozvoljena Ponuda za prodaju dokumenata i dozvola

● nije dozvoljena Ponuda sa Internet linkovima za download i za prodaju Internet naloga

● nije dozvoljena Ponuda eksplozivnih ili radioaktivnih sredstava

● nije dozvoljena Ponuda nuditi hartije od vrednosti, kreditne kartice, čekove i slična sredstva

● nije dozvoljena Ponuda narkotika, psihoaktivnih supstanci, opijata i droga, kao i uređaja za njihovo korišćenje ili proizvodnju

● nije dozvoljena Ponuda ljudskog bića, ljudskih i životinjskih organa

● nije dozvoljena Ponuda pornografije

● nije dozvoljena Ponuda policijske i vojne opreme i naoružanja.

● nije dozvoljena Ponuda za prodavanje bilo kojeg oblika digitalnog sadržaja (CD, DVD, kaseta) ako nije original

● nije dozvoljena Ponuda duvana

Portal SuperPonuda u svakom trenutku zadržava pravo brisanja, korekcije, izmene i neobjavljivanja Ponuda koji ne zadovoljavaju određene kriterijume i to bez najave ili obaveštenja. U većini slučajeva, kada Vaša Ponuda krši neka od navedena pravila, ista će biti suspendovana od daljeg objavljivanja sve dok Oglašivač ne ispravi navedene nepravilnosti koje će mu biti saopštene. Član 5. Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva Podaci na Portalu SuperPonuda su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koje se odnose na Portal SuperPonuda uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale statičke i animirane materijale, zvukove, formate, software, nazive, uključujući i naziv domena i nazive poddomena.

Nije dozvoljena promena, umnožavanje, distribuiranje u celini ili delimično ni jednog dela stranice Portala SuperPonuda bez pismenog odobrenja Portala SuperPonuda.

Oglašivači su svesni i neopozivo ovlašćuju Portal SuperPonuda da može bez ikakve dalje dozvole, Sadržaje koje su Oglašivači objavili na stranicama superponuda.com koristiti, kopirati, distribuirati i objavljivati i u drugim medijima. Član 6. Garancije Portal SuperPonuda ne može da garantuje:

● tačnost, potpunost i istinitost Sadržaja ponuda

● tačnost, potpunost i istinitost kontakt podataka Oglašivača

● da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

● da će treća strana legalno koristi ove stranice Portala SuperPonuda celo vreme.

● da Sadržaj na Sadržaj Ponuda neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih lica.

Član 7. Odgovornost Portal SuperPonuda se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji su nastali direktno ili indirektno zbog Vašega pristupa i Vašeg korišćenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa Portala SuperPonuda, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od stranica Portala SuperPonuda. Portal SuperPonuda takođe nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svojih usluga. Portal SuperPonuda niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu korišćenjem stranica Portala SuperPonuda, usluga ili Sadržajem Ponuda čak i u slučaju kada je obavešten o takvim štetama od strane trećih osoba. Korisnik Portala SuperPonuda dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uslovima korišćenjima i zakonima Republike Srbije, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posledice proizašle iz takvog postupanja i to kako Portalu SuperPonuda tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povređeno bilo kakvo njihovo pravo. Korisnici čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Portala SuperPonuda. Portal SuperPonuda neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem Sadržaja preuzetih sa drugih portala koje mogu nastati zbog netačnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga. Pored linkova na soptsvenim web stranicima, Portal SuperPonuda može da sadrži i linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Bez obzira na postavljene eksternih linkova na svojim web stranicima, Portal SuperPonuda ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan svog portala a, svi linkovi postavljaju se u dobroj nameri kao korisne informacije svojim posetiocima i članovima. Portal SuperPonuda neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja ponuda ili grešaka u delovanju web stranica. Član 8. Sudska nadležnost Pristupanjem stranicama portala superponuda.com, prihvatate sva pravila i uslove korišćenja koje je definisao portal superponuda.com, kao i poštovanje Zakona o oglašavanju Republike Srbije i potvrđujete da ste pročitali i razumeli sva pravila i uslove kojih ste korišćenjem Internet stranica portala SuperPonuda u obavezi da prihvatite. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvatate Uslove korišćenja, primite na znanje da Vam nije dozvoljeno korišćenje stranica na portalu superponuda.com.

Portal SuperPonuda zadržava pravo promene i izmena Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave. Posetioci i korisnici portala SuperPonuda su dužni da redovno čitaju pravila i uslove korišćenja, te se smatra da su u svakom trenutku upoznati sa trenutno aktuelnim uslovima korišćenja. Portal SuperPonuda se obavezuje da će svaku promenu Uslova korišćenja objaviti u sekciji "Novosti na portalu" i na taj način svojim posetiocima i korisnicima olakšati praćenje promena istih.

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Kragujevcu.